Divize FACILITY

Mezi naše hlavní činnosti patří především provoz, údržba a servis technologických zařízení, revize a odborné prohlídky, energetické a technické posouzení, termografie, poradenství a dálkový monitoring. Zajištujeme také havarijní službu, záruční a pozáruční servis a technickou správu budov. Základním kamenem naší společnosti je seriózní a profesionální přístup. Každý projekt jsme schopni nejen předem důsledně naplánovat, ale především komplexně realizovat s minimální součinností zákazníka.

Revize a prohlídky

Pravidelným prováděním revizí a kontrol zajišťujeme nejlepší prevenci proti nákladným a nebezpečným haváriím na vašem zařízení. Ve většině případů pak pravidelné revize nařizuje zákon. Zajištěním pravidelných revizí budete mít zaručen bezproblémový a nákladově optimální chod vašich spotřebičů, elektrických instalací, plynových rozvodů atd.

Zajistíme pro vás kompletní vedení revizní agendy, archivaci všech potřebných dokumentů, plánování revizí a kontrol v předepsaných lhůtách. Naši technici provedou v daném termínu důkladnou prohlídku a vyhotoví podrobnou revizní zprávu. V přípdadě, že zjistí závadu, nabidnou Vám naši technici vhodné řešení jejího odstranění a nápravy.

Revize a kontroly plynových zařízení:

Revize rozvodů plynu – VTL, STL , NTL
Revize plynových přípojek
Revize HUP
Revize venkovních a vnitřních plynovodů
Revize průmyslových plynovodů
Revize bytových plynovodů
Revize plynových spotřebičů
Revize plynových kotlů, karem, wafek, sporáků, bojlerů
Revize tlakových nádob plněných plyny
Revize plynových kotelen
Revize plynových regulačních stanic
Revize plynových hořáků
 

Revize elektrických zařízení, elektrospotřebičů, strojů, přístojů, nářadí a hromosvodů

Revize rozvodů elektroinstalace v bytech, domech, provozovnách
Revize elektrospotřebičů
Revize elektrického nářadí
Revize elektrických přístrojů
Revize hromosvodů – hromosvodních soustav

V případě zájmu klienta zajistíme i technickou údržbu revidovaného zařízení ve smyslu zajištění jeho bezpečné provozuschopnosti v souladu s platnými předpisy.

Havarijní služba

Vlastníci a uživatelé domů požadují, aby jejich dům byl trvale zabezpečen pro případ nenadálé havarijní situace.Po nahlášení poruchy na havarijní číslo vyjede odborná posádka havarijního vozu k poruše. Na místě zjistí situaci a provede veškeré nutné úkony k zabezpečení a zabránění dalších škod na majetku. Podle charakteru a rozsahu závady je pak provedena oprava. Samozřejmostí je součinnost či přivolání odborných havarijních posádek elektrárny, plynárny či hasičů v případě, že je to nutné. Škody na vašem majetku způsobené havárií budou díky tomu minimální. Havarijní služba je Vám k dispozici nonstop 24 hodin denně. Záchranná technická a havarijní služba zajišťuje nonstop servis v těchto oborech:

Instalatérské práce
Topenářské práce
Elektrikářské práce
Plynařské práce
Technologie, FVE

Servis

Provádíme veškeré plynařské práce, topenářské práce, elektrikářské práce a instalatérské práce.

Plyn
opravy plynu – opravy potrubí stoupacího vedení, bytových přípojek a bytových rozvodů ve všech druzích materiálu (olovo, pozink, litina, plast, měď)
topné systémy – vyhledání a posouzení závady na domovních rozvodech topných systémů
topné systémy – posouzení a regulace topných systémů
topné systémy - dopuštění, odvzdušnění a zprovoznění topných systémů
plyn – opravy, výměny a nové instalace termostatických regulačních ventilů, kohoutů, šoupat
plyn – opravy, výměny a nové instalace kompenzátorů, pojistných a redukčních ventilů
plynové spotřebiče – opravy a výměny radiátorových těles, kotlů a oběhových čerpadel
plynové rozvody – kompletní generální opravy a rekonstrukce stávajících rozvodů
revize plynu, plynoservis – revize plynových zařízení
plynové kotelny – technické prohlídky kotelen
plynové tlakové nádoby – revize tlakových nádob
oběhová čerpadla – zajištění bezporuchového provozu oběhových čerpadel
plynové kotle, servis kotlů – instalace vodních filtrů na přívodní potrubí do domů

Elektro
Nové elektroinstalace zařízení do 1000V
Výměny bytových rozvodnic a jištění
Výměny hlavních jističů, změna odběrného místa
Rekonstrukce elektroinstalace kuchyní, koupelen
Celkové rekonstrukce elektroinstalace zařízení do 1000V
Pravidelná údržba elektrických zařízení
Opravy, havarijní opravy, opravy po revizi elektroinstalace
Montáž proudových chráničů, přepěťových ochran
Rekonstrukce a montáž přípojek NN dle aktuálních norem

Topení
rekonstrukce topení
opravy úniků topného systému
výměny radiátorů, regulačních ventilů, kohoutů, kompenzátorů…
výměny kotlů a oběhových čerpadel
vyhledání a posouzení závady na domovních rozvodech topných systémů (topení)
posouzení topných systémů (topení), jejich dopuštění, odvzdušnění a zprovoznění
opravy, výměny a instalace příslušenství (termostatických regulačních ventilů, kohoutů, šoupat kompenzátorů, pojistných a redukčních ventilů, topení)
celkové i dílčí opravy topení
opravy a výměny radiátorových těles, kotlů a oběhových čerpadel
montáže topných rozvodů z plastu i mědi

Instalaterství
vyhledání a posouzení závady na domovních rozvodech teplé a studené vody
opravy potrubí stoupacího vedení, bytových přípojek a bytových rozvodů vody ve všech druzích materiálu
opravy odpadního potrubí, odpadních bytových přípojek a sifonů
opravy, výměny a nové instalace ventilů, redukčních a pojistných ventilů, kohoutů, šoupat, baterií, sifonů a zařizovacích předmětů (vany, umyvadla, WC...)
opravy, výměny a nové instalace spotřebičů (bojlery, pračky, myčky...)
kompletní generální opravy a rekonstrukce stávajících rozvodů
odpojení objektu od veřejné sítě
generální opravy stávajících rozvodů
montáže nových rozvodů
provizorní rozvody
montáž a opravy zdrojů TUV
požární vodovody

Energetický audit

Energetický audit slouží pro zhodnocení využívání energií v daném objektu - v budově, ve výrobním provozu a nebo při instalaci nového zdroje energie. V rámci auditu se identifikují možnosti úspor energie, navrhují se možná opatření k jejich dosažení a tato opatření se ekonomicky vyhodnocují. Na základě požadavků objednatele zpracujeme energetický audit na jakýkoliv funkční celek, ať už se jedná pouze o jednu budovu, výrobní technologii, nebo celé výrobní areály a funkční celky typu nemocnice, škola, apod.

Energetický audit se zpracovává:
pro budovy a provozy s větší spotřebou energie, kde to vyžaduje zákon č. 406/2000 o hospodaření energií
pro potřeby získání dotace či úvěru na projekt (zateplení budovy, instalace obnovitelného zdroje apod.),
při plánované rekonstrukci budov, hledání úspor energie ve výrobních a dalších provozech.

Přínosy energetického auditu:
snížení nákladů na energie
snížení rezervované kapacity pro dodávky energií
snížení spotřeby energií (el. energie, teplo, zemní plyn)
možnost využití odpadního tepla
možnost využití obnovitelných zdrojů energie
možnost získání příspěvků k ceně elektřiny (kombinovaná výroba el. energie a tepla = KVET)
snížení produkce emisí (snížení nákladů na emisní povolenky)

Termovize

Termovize je účelným nástrojem pro zobrazení teplotních polí stavebních konstrukcí, jejichž analýza umožní posoudit obvodové pláště budov z tepelně technického hlediska. Umožní lokalizovat místa zvýšených tepelných toků jak vedením tepla konstrukcí tak konvekcí a tím přispět k návrhu skutečně efektivních úsporných opatření, v dnešní době tak aktuálních. Další využití spočívá v identifikaci zabudovaných topných systémů, jako je například podlahové nebo stěnové vytápění, nebo rozvod teplé vody.

Termovizní sledování objektů ze strany exteriéru může sloužit:

Ke kontrole tepelně technických vlastností prvků obvodového pláště před koupí objektu, před kolaudací u novostaveb, při kontrole kvality provedených prací při rekonstrukcích a zateplování budov.

K lokalizaci vad a poruch v plášti budovy, sledování kontinuity konstrukce. Místa zvýšeného úniku tepla detekují jak nesprávně provedená místa obálky budovy, tak skryté závady pod omítkou (např. materiály odlišných tepelných vodivostí, dutiny, trhliny).

Může být podkladem při rozhodovacím procesu jaká opatření budou nejvýhodnější ke snížení spotřeby tepla pro vytápění.

K orientační kontrole vzduchotěsnosti budovy lokalizací netěsností pláště budovy, kterými uniká teplý vzduch.

Měření v interiérech
Interiérová sledování staveb slouží opět ke kontrole tepelně technických vlastností obálky staveb, k lokalizaci vad a poruch v plášti budovy při návaznosti na termovizi z vnější strany. Opět je požadován rozdíl teplot na obou stranách konstrukcí s existencí tepelných toků.
Vnitřní termovizní sledování může odhalit riziková místa s nízkou povrchovou teplotou, kde hrozí kondenzace vodních par a následný vznik plísní. Může odhalit místa s odlišným teplotním polem a odhalit skladby konstrukcí s odlišnými tepelně technickými vlastnostmi.
Technická správa budov
Technická správa budov je souhrn služeb, které zabezpečují bezproblémový chod objektu z hlediska majitele, nájemců a ostatních uživatelů v souladu s platnými zákony, předpisy a nařízeními. Koordinaci těchto služeb zajišťuje facility manager.

  

 

Kontaktujte nás:

Tel.: 596 614 750-2
E-mail: info@starcom.cz

Volejte denně od 7:00 - 15:30

otazník

Něco málo o nás

Základním kamenem naší společnosti je seriózní a profesionální přístup. Každý projekt jsme schopni nejen předem důsledně naplánovat, ale především komplexně realizovat s minimální součinností zákazníka.

Více >

 

 

 


Star